ALITEO.comALITEO.com
menu
Všechny funkcionality
Všechny funkcionality

Jasně, přehledně a na jednom místě.

přizpůsobí ALITEO vašim procesům

všech objektů a evidencí dle vaši potřeby

jasný a detailní přehled o aktivitách

v aplikaci nebo e-maily a jen vyrozhodnete v jakém rozsahu

jako integrální součást vaší společnosti

měření, vykazování a fakturace

ve formě grafů, přehledů a statistik

dokonalý přehled o aktivitách podřízených

time management s plánováním a synchronizací

přehledně s řešitelem a upozorněním na změny

s oprávněními pro kompetentní

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodní podmínky pro užití aplikace ALITEO

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti/firmy KARAT Software a. s., se sídlem Dvořákova 2881/77, Přerov, 750 02 Přerov, Česká republika, IČ: 25352687, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1413 ( dále jen „Poskytovatel“), upravují v souladu s druhou větou ustanovení § 2373 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ohledně využívání softwarového produktu Aliteo (dále jen „Aplikace“) Uživatelem.
1.2. Uživatelem se pro účely těchto Podmínek rozumí fyzická či právnická osoba nebo též i osoba samostatně výdělečně činná (freelancer), (dále jen „Uživatel“), která za účelem užívání Aplikace uzavírá s Poskytovatelem licenční smlouvu v souladu s těmito obchodními Podmínkami. Uživatel získává na základě licenční smlouvy i datový prostor, který je označován zpravidla jako projekt či firma, kdy je zde oprávněn přizvat další jím vybrané uživatele a sdílet s nimi tato uložená data a kterým může modifikovat práva k užití v tomto projektu a uloženým datům.
1.3. Aplikace „Aliteo“ je softwarový produkt vytvořený Poskytovatelem, který je nositelem veškerých autorských práv k Aplikaci, kterou zpřístupňuje Uživateli na základě licenční smlouvy uzavírané s Uživatelem na dálku, kdy podmínky této licenční smlouvy určují tyto obchodní podmínky. Aplikaci je Uživatel oprávněn užívat pouze na základě licenční smlouvy, která bude tak uzavřena na dálku.
1.4. Licenční smlouva je vyhotovena v českém jazyce, případně v jiném jazyce, rozhodující znění těchto licenčních podmínek pro případné řešení sporů je v českém jazyce. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek Uživatelem pozbývají předchozí licenční podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí licenční smlouvy.
1.5. Licenční smlouva se uzavírá prostřednictvím elektronických prostředků vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele, na základě které bude Uživateli Aplikace poskytnuta.
1.6. Licencí se rozumí poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat Aplikaci na základě Licenční smlouvy a těchto obchodních podmínek, a to v souladu, rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných či stanovených v licenční smlouvě a/nebo těchto obchodních podmínkách.
1.7. Licenční poplatek je úplata (tarif) určená na základě ceníku Poskytovatele uveřejněného na internetové adrese https://www.aliteo.com/cenik a je nedílnou součást těchto obchodních podmínek. Zaplacením licenčního poplatku Uživatel získává právo používat Aplikaci v souladu s licenční smlouvou a obchodními podmínkami na období, na které Uživatel získal právo používat Aplikaci.
1.8. Uzavřením této smlouvy se současně uzavírá na dálku Dohoda o mlčenlivosti (NDA), jíž je vázán bez časového omezení Poskytovatel i po ukončení všech smluvních vztahů vyplývajících z těchto obchodních podmínek.
1.9. Poskytovatel a Uživatel jsou v těchto podmínkách dále označeny jako „Smluvní strany“.
1.10. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany sjednávají, že přijetím těchto podmínek jsou mezi Smluvními stranami uzavřeny licenční smlouva, NDA smlouva a zpracovatelská smlouva.

2. UZAVŘENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

2.1. Registraci u Poskytovatele provede Uživatel volbou „zaregistrujte se“ a vyplněním údajů v registračním formuláři uveřejněném na adrese https://app.aliteo.com/ a odesláním těchto údajů Poskytovateli kliknutím na příslušné tlačítko. Při registraci je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. V návaznosti na doručení žádosti o registraci Poskytovatele bude Uživateli umožněno užití Aplikace. Umožněním užití Aplikace Uživateli je licenční smlouva uzavřena. Odesláním vyplněného formuláře Uživatel projevuje souhlas s těmito Obchodními podmínkami a potvrzuje, že se seznámil s jejich obsahem.
2.2. Na základě registrace Uživatele učiněné dle čl. 2.1 bude Uživateli vytvořen uživatelský účet. Ze svého uživatelského účtu může Uživatel provádět administrátorskou správu Aplikace jeho firmy nebo subjektu, který si vytvořil, a řízení a správu účtů jiných uživatelů podle čl. 2.9.
2.3. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné.
2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele.
2.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen uzavřít licenční smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily licenční smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
2.6. Poskytovatel je oprávněn omezit funkčnost uživatelského účtu (bez ztráty uložených dat Uživatelem – převodem na verzi Basic, jejíž uživatelské vlastnosti určeny viz https://www.aliteo.com/cenik) v případě, kdy Uživatel nemá uhrazeny své závazky k Poskytovateli či poruší své povinnosti vyplývající z licenční smlouvy. V případě porušení povinností z licenční smlouvy Uživatelem, stanovených v článcích 5.9. až 5.13., 5.16. až 5.19. a 5.22., má Poskytovatel právo kompletně zrušit uživatelský účet daného uživatele, který se dopustil citovaných porušení. Uživatel bere na vědomí, že v případě zrušení uživatelského účtu může dojít i k odstranění všech nelegálních dat vložených Uživatelem do Aplikace. Uvedené ustanovení nebrání uživateli mít k jednomu uživatelskému účtu více Uživatelů s administrátorském oprávněním.
2.7. Poskytovatel se zavazuje, že vynaloží veškeré úsilí, které na něm lze spravedlivě požadovat, aby zajistil, že Aplikace bude pro Uživatele dostupná 24/7 (dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu). Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. třetích osob. Poskytovatel však musí v předstihu zpravidla 10 dní předem oznámit Uživateli termín své údržby.
2.8. Do Aplikace mohou přistupovat a její funkce využívat i další osoby, kterým Uživatel zřídí uživatelský přístup k Aplikaci a současně definuje jeho uživatelská práva. Uživatel je oprávněn zejména řídit a schvalovat přístupy a registrace uživatelů Aplikace, přidávat nové uživatele, stávající uživatele odebírat a stanovovat rozsah oprávnění jednotlivých uživatelů.
2.9. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání licenční smlouvy. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením licenční smlouvy (zejména náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí každá Smluvní strana sama.

3. PŘEDMĚT LICENČNÍ SMLOUVY

3.1. Poskytovatel se licenční smlouvou zavazuje poskytnout Uživateli oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci (licenci), a to způsoby a v rozsahu stanoveném v těchto Obchodních podmínkách, a tedy i současně i licenčních podmínkách.
3.2. Aplikace v její základní verzi společně se souvisejícími službami je poskytována Uživateli bezúplatně. Aplikace s rozšířenou funkcionalitou je společně se souvisejícími službami poskytována za úplatu. Funkcionalita Aplikace je popsána v čl. 6.
3.3. Jednotlivé varianty poskytování placené verze Aplikace a souvisejících služeb za poskytování jednotlivých variant Aplikace a souvisejících služeb jsou blíže specifikovány na internetové adrese https://www.aliteo.com/cenik (dále jen „tarify služby“) a čl. 6. Poskytovatel uvádí pro vyloučení pochybností, že úhradou tarifu jsou uhrazeny i licenční poplatky.
3.4. Aplikace včetně funkcionality se může v průběhu účinnosti licenční smlouvy měnit, a to zejména v důsledku úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn Aplikace. Poskytovatel poskytuje Uživateli Aplikaci k užívání v aktuálním stavu ke dni uzavření licenční smlouvy. Zároveň si vyhrazuje právo Aplikaci kdykoli bez předchozího upozornění měnit a upravovat, včetně jejích funkcí, konfigurace, uživatelského rozhraní a všech ostatních jejích vlastností, s čímž Uživatel přijetím těchto Obchodních podmínek vyjadřuje souhlas. Aby se předešlo pochybnostem, shora uvedené případné změny a úpravy na Aplikaci se vztahují na budoucí i stávající Uživatele.

4. LICENCE K APLIKACI

4.1. Poskytovatel poskytuje Uživateli licenci k Aplikaci jako nevýhradní.
4.2. Licence je poskytována bez územního omezení.
4.3. Licence k Aplikaci je časově omezena, a to dle Uživatelem zvoleného a uhrazeného tarifu. Do doby uzavření licenční smlouvy je Uživatel oprávněn Aplikaci užít v rozsahu nezbytném pro učinění kroků vedoucích k uzavření licenční smlouvy.
4.4. Uživatel je oprávněn Aplikaci užít výhradně pro svou vlastní potřebu, čímž se rozumí mimo jiné i poskytování [ITSM služeb] Uživatelem i jiným právnickým i fyzickým osobám či entitám (tj. koncovým uživatelům mimo společnost Uživatele).
4.5. Rozsah užití Aplikace může být omezen technickými prostředky ochrany práv
Poskytovatele.
4.6. Uživatel je oprávněn Aplikaci užít pouze k účelu vyplývajícímu z licenční smlouvy (licenčních podmínek) a v souladu s určením Aplikace. Užití Aplikace prostřednictvím automatických procesů nebo robotů není dovoleno. Omezení dle předcházející se nevztahuje na případ, kdy Uživatel naváže Aplikaci na softwarový produkt třetí strany.
4.7. Rozsah užití Aplikace je stanoven dle jednotlivého tarifu služby. Po dobu účinnosti licenční smlouvy může dojít v důsledku úkonu Uživatele ke změně varianty služby ze základní verze aplikace na placenou verzi Aplikace a ke změnám tarifu služby u placené verze Aplikace. Změnu varianty služby či tarifu služby může Poskytovatel odmítnout. Změna varianty služby či tarifu služby může být fakticky omezena možnostmi Aplikace. Rozsah užití Aplikace může být omezen technickými prostředky ochrany práv poskytovatele.
4.8. Uživatel není povinen licenci využít.
4.9. Uživatel nemůže oprávnění tvořící součást licence převést, ať zcela nebo zčásti, třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele. Uživatel nemůže práva a povinnosti z této licence postoupit třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
4.10. V případě provedení úprav (patches), aktualizací (updates) či jiných změn Aplikace ze strany Poskytovatele je licence poskytnuta i k takto změněné Aplikaci.

5. UŽITÍ APLIKACE UŽIVATELEM

5.1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je chráněna autorským právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně užít Aplikace.
5.2. Uživatel není oprávněn obcházet, odstraňovat či omezovat mechanismy, jež slouží k ochraně práv Poskytovatele.
5.3. Uživatel není oprávněn z Aplikace odstranit logo či jiné označení Poskytovatele nebo jiných osob.
5.4. Uživatel bere na vědomí, že k řádnému užití Aplikace může být nezbytná součinnost s dalšími počítačovými programy (kupříkladu operačním systémem). Poskytovatel garantuje funkčnost Aplikace při splnění minimálních hardwarových a softwarových požadavků, kladených v daném čase na webové prohlížeče, např. Chrome, Edge, Mozilla, Safari, v poslední verzi. Uživatel bere na vědomí, že užití těchto dalších počítačových programů se řídí zvláštními smluvními ujednáními s nositeli práv k těmto počítačovým programům.
5.5. Práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem v souvislosti s užíváním Aplikace se řídí Licenční smlouvou a těmito Obchodními podmínkami. Ustanovení Obchodních podmínek jsou ve smyslu ustanovení § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí každé Licenční smlouvy, která bude uzavřená v souladu s Obchodními podmínkami. Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Obchodní podmínky. O této změně je Poskytovatel povinen informovat Uživatele na emailovou adresu Uživatele registrovanou v Aplikaci alespoň 30 dní před nabytím účinnosti změny Obchodních podmínek, a to některým ze způsobů komunikace uvedených v čl. 8.3. Obchodních podmínek. Pokud Uživatel se změnou Obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj účet zrušit. Pokud svůj nesouhlas Poskytovatel nesdělí ve lhůtě 30 dní, má se za to, že s novým zněním Obchodních podmínek souhlasí.
5.6. Uživatel bere na vědomí právo Poskytovatele po uzavření Smlouvy svá práva k Aplikaci v plném rozsahu převést na třetí osobu, a to včetně domény, na níž je Aplikace provozována. Tím na takovou třetí osobu přechází práva a povinnosti Poskytovatele vyplývající ze Smlouvy, která tím nezaniká. Uživatel s takovým postupem předem vyjadřuje souhlas ve smyslu ustanovení § 1895 zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
5.7. Uživatel v postavení podnikatele prohlašuje, že do vztahu s Poskytovatelem vstupuje jako podnikající osoba v souvislosti se svou podnikatelskou činností a bere na vědomí, že z tohoto titulu nemůže vůči Poskytovateli uplatňovat práva spotřebitele podle Občanského zákoníku.
5.8. Uživatel se zavazuje neodesílat prostřednictvím Aplikace v jakékoliv formě sdělení s nevhodným, klamavým či škodlivým obsahem nebo s obsahem, který by poškozoval Poskytovatele či třetí osoby nebo který by byl v rozporu s dobrými mravy.
5.9. Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace ukládat informace a/nebo umožnit přenos informací, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy účinnými v České republice, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do autorských práv, do práv souvisejících s právem autorským třetích osob či do jiných práv duševního vlastnictví, porušuje právní normy směřující k ochraně proti nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků, je zásahem do práv na ochranu hospodářské soutěže.
5.10. Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace ukládat informace, jež nápadně připomínají služby nebo aplikace třetích osob, za účelem zmatení či uvedení v omyl uživatelů internetu (phishing).
5.11. Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace ukládat informace, které poškozují dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele (včetně hypertextových odkazů na obsah, který poškozuje dobré jméno či oprávněné zájmy Poskytovatele).
5.12. Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace šířit počítačové viry.
5.13. Uživatel nesmí prostřednictvím Aplikace používat mechanismy, nástroje, programové vybavení nebo postupy, které mají nebo by mohly mít negativní vliv na provoz zařízení Poskytovatele, bezpečnost internetu či uživatelů internetu.
5.14. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných Uživatelem. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele (porušení práv k ochranným známkám, práv k obchodní firmě).
5.15. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených Uživatelem v rámci Aplikace bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je Poskytovatel povinen informovat Uživatele a vyzvat jej k odstranění závadného stavu. V případě, že Uživatel závadný stav bez zbytečného odkladu neodstraní, je Poskytovatel oprávněn znepřístupnit informace šířené Uživatelem v rámci Aplikace vůči třetím osobám. V případě, že v souvislosti s plněním podle licenční smlouvy bude vůči Poskytovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, zavazuje se Uživatel předat Poskytovateli bezodkladně veškeré dokumenty a podklady nezbytné k úspěšnému vedení sporu s touto třetí osobou.
5.16. Uživatel se zavazuje, že nebude prostřednictvím Aplikace zveřejňovat nenávistné projevy, pornografický obsah, projevy podněcující k násilí či potlačování základních lidských práv a svobod a jiný obsah, který by mohl poškodit dobrou pověst Poskytovatele.
5.17. Uživatel se zavazuje, že nebude užívat Aplikaci k nezákonným činnostem.
5.18. Uživatel se zavazuje, že nebude odesílat prostřednictvím Aplikace hromadná sdělení či spamy.
5.19. Poskytovatel je oprávněn znepřístupnit závadné informace šířené dle 5.15 prostřednictvím Aplikace vůči třetím osobám, pokud by byly v rozporu s těmito Podmínkami a Uživatel tento závadný stav neodstranil bez zbytečného odkladu po výzvě Poskytovatele. Za účelem šetření domnělých porušení těchto Podmínek je Poskytovatel oprávněn zkontrolovat obsah Aplikace Uživatele, s čímž Uživatel souhlasí, avšak Poskytovatel se zavazuje dodržovat mlčenlivost o informacích zjištěných v průběhu takové kontroly a nakládat s nimi jako s obchodním tajemstvím Uživatele.
5.20. Uživatel se zavazuje chránit své přihlašovací údaje, které slouží k užívání Aplikace, zejména se zavazuje, že je nesdělí či jinak nezpřístupní třetí osobě a neumožní ji ani přístup ke svému uživatelskému účtu. Pokud Uživatel zjistí zneužití svých přihlašovacích údajů třetí osobou, bezodkladně to sdělí Poskytovateli na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách Poskytovatele, který je oprávněn v takovém případě přihlašovací údaje zablokovat a vystavit Uživateli nové přihlašovací údaje.
5.21. Uživatel se zavazuje, že svůj uživatelský účet bude užívat výhradně sám a neposkytne jej k užívání třetí osobě. Bez vědomí a souhlasu Poskytovatele nesmí Uživatel přenést svůj účet na jinou osobu. Pro vyloučení pochybností třetí osobou není uživatel, jemuž Uživatel zpřístupnil Aplikaci prostřednictvím nastavení Aplikace.
5.22. Uživateli je zakázáno Aplikaci jakýmkoliv způsobem měnit, ovlivňovat její vzhled a funkce, či vyvíjet činnost, která by mohla vést k přetížení anebo narušení stability, bezpečnosti nebo chodu Aplikace či souvisejícího softwaru či hardwaru.
5.23. Pokud Uživatel svůj obsah Aplikace sdílí s jinými osobami (např. tím, že s těmito osobami řeší společný projekt nebo jsou v jednom týmu), souhlasí s tím, že všichni, se kterými je
tento obsah Aplikace sdílen, jej mohou zdarma používat, ukládat, zaznamenávat, rozmnožovat, přenášet, zobrazovat a komunikovat.
5.24. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud vloží libovolný obsah dat do Aplikace, který založil a vlastní jiný Uživatel, tak mu může tento uživatel jeho obsah dat Aplikace kdykoliv smazat, znepřístupnit nebo zablokovat, uvedené pak platí i opačně, pakli Uživatel tomto jinému uživateli poskytl v rámci nastavení Aplikace toto právo.

6. CENA ZA UŽÍVÁNÍ APLIKACE, SPLATNOST a ZPŮSOB ÚHRADY CENY

6.1. Poskytovatel je oprávněn na Uživateli požadovat cenu za užití Aplikace, a to dle ceníku uveřejněném na internetové adrese https://www.aliteo.com/cenik a dle zvoleného tarifu Uživatelem.
6.2. Aplikace v základní verzi společně se souvisejícími službami je poskytována bezúplatně.
6.3. Aplikace s rozšířenou funkcionalitou je společně se souvisejícími službami poskytována za úplatu. Jednotlivé varianty poskytování placené verze Aplikace a souvisejících služeb, včetně odměny Poskytovatele za poskytování jednotlivých variant Aplikace a souvisejících služeb, jsou specifikovány na internetové adrese https://www.aliteo.com/cenik.
6.4. Odměna Poskytovatele je splatná měsíčně, a to vždy v měsíčních intervalech ode dne, kdy došlo k vzniku nároku na první (1) měsíční odměnu (dále jen „zúčtovací měsíc“). Splatnost na první měsíční odměnu vzniká Poskytovateli:
6.4.1. prvním (1) dnem následujícím po dni uzavření licenční smlouvy, nebo
6.4.2. prvním (1) dnem následujícím po dni, kdy došlo ke změně varianty služby ze základní verze Aplikace na placenou verzi Aplikace.
6.5. Odměna Poskytovatele bude Uživatelem uhrazena prostřednictvím platební brány na internetové adrese https://app.aliteo.com/ v části Nastavení společnosti.
6.6. Uživatel bere na vědomí, pro případ, že si nastaví v Aplikaci, opakované platby pro úhradu plnění vztahujících se k odměně Poskytovatele dle těchto obchodních podmínek, tyto platby budou probíhat opakovaně, měsíčně nebo ročně podle rozhodnutí uživatele a to na dobu neurčitou. Výše platby je přímo úměrná zvolenému tarifu a počtu uživatelů, který si kupující zvolí, rozmezí od 4 do 10 € na jednoho uživatele Pakli Uživatel bude chtít z jakýchkoliv důvodů tyto platby ukončit či změnit, musí tuto změnu provést na straně nastavení Aplikace, kdy tato změna platí až od provedení těchto změn ze strany Uživatele.
6.7. V případě změny tarifu služby je pro výši odměny Poskytovatele rozhodná cena tarifu služby, který nabyvatel užíval k prvnímu (1) dni zúčtovacího měsíce.
6.8. Tímto článkem není dotčeno právo Poskytovatele poskytnout licenci či související služby i za jiných cenových podmínek.
6.9. Uživatel bere na vědomí, že při užívání bezplatné verze Aplikace se v Aplikaci mohou zobrazovat reklamní sdělení Poskytovatele či třetích osob.
6.10. Poskytovatel je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
6.11. Poskytovatel vystaví po úhradě Uživatelem daňový doklad, který zašle na emailovou adresu Uživatele registrovanou v Aplikaci kdy tento bude rovněž přístupný Uživateli ke stažení na internetové adrese https://app.aliteo.com/ v části Nastavení společnosti.
6.12. V případě prodlení uživatele s placením odměny podle těchto podmínek může
Poskytovatel omezit uživatelský účet bez ztráty dat Uživatele.

7. ODSTOUPENÍ OD LICENČNÍ SMLOUVY, UKONČENÍ LICENČNÍ SMLOUVY

7.1. Uživatel, který je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, je v souladu s ustanovením § 1818 občanského zákoníku oprávněn od licenční smlouvy odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany Poskytovatele. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel započne s plněním licenční smlouvy neprodleně po jejím uzavření.
7.2. Poskytovatel může od licenční smlouvy odstoupit v případě, že Uživatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy (včetně licenčních podmínek) či zasáhne do autorských práv k Aplikaci. Uživatel je oprávněn od licenční smlouvy odstoupit v případě, že Poskytovatel poruší povinnost vyplývající z licenční smlouvy a/nebo NDA a/nebo zpracovatelské smlouvy.
7.3. Smluvní strany sjednávají, že případné odstoupení od této smlouvy se toto odstoupení sjednává jako ex nunc, kdy si strany nevrací případné poskytnuté plnění. Odstoupení musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení druhé smluvní straně.
7.4. Uživatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv s účinností ke konci zúčtovacího měsíce vypovědět, a to buď písemnou výpovědí doručenou poskytovateli cestou e-mailové komunikace, anebo faktickým úkonem v rámci Aplikace zrušením uživatelského účtu Uživatel. Uživatel bere na vědomí, že v případě zrušení uživatelského účtu může dojít k odstranění všech dat vložených nabyvatelem do Aplikace.

8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, NÁHRADA ÚJMY

8.1. Uživatel je povinen zkontrolovat funkčnost Aplikace bez zbytečného odkladu po zpřístupnění Aplikace.
8.2. Uživatel bere na vědomí, že může dojít k dočasnému omezení či přerušení dostupnosti Aplikace, a to především z důvodu upgrade a údržby Aplikace, vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity. Vyšší mocí se rozumí pro účely těchto Obchodních podmínek mimo jiné (i) porucha serveru či jiného hardware, který slouží k zajištění chodu Aplikace, nebo (ii) nedostupnost Aplikace z důvodů nefunkčnosti služeb poskytovaných třetími osobami.
8.3. Případné poruchy, nesrovnalosti či chyby v Aplikaci je Uživatel povinen neprodleně oznámit Poskytovateli, a to prostřednictvím e-mailové adresy Poskytovatele uvedené na jeho internetových stránkách. Poskytovatel se zavazuje oznámenou poruchu, nesrovnalost či chybu v aplikaci odstranit či vyřešit bez zbytečného odkladu. Za tím účelem poskytovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od přijetí Uživatelova oznámení, Uživateli na jeho emailovou adresu registrovanou v Aplikaci přijetí oznámení potvrdí. Poskytovatel se zavazuje, že Uživateli sdělí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí jeho oznámení dle tohoto bodu jak poruchu, nesrovnalost či chybu uvedenou v oznámení vyřešil, ve složitějším případě oznámí uživateli způsob a termín odstranění závady. Technická podpora Poskytovatele je Uživateli poskytována prostřednictvím e-mailové komunikace a prostřednictvím hlasové komunikace, kdy kontakty pro tyto nástroje jsou uvedeny na webových stránkách Poskytovatele.
8.4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za výsledky činností, ke kterým je Aplikace užívána, Poskytovatel však odpovídá za bezvadnou funkčnost Aplikace.
8.5. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za vady Aplikace vzniklé v důsledku neoprávněných zásahů do Aplikace či užití Aplikace v rozporu se specifikací Aplikace ze strany Uživatele nebo třetích osob.
8.6. Uživatel dále bere na vědomí, že není-li smluveno jinak, Poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za zálohování dat Uživatelem, za stav ostatního programového vybavení Uživatele a za případné zásahy třetích osob do ostatního programového vybavení Uživatele.
8.7. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za případnou ztrátu či zneužití obsahu Aplikace, a to z jakéhokoliv důvodu (zejména z důvodu vyšší moci, jednání třetí osoby či Uživatele, výpadku elektrické energie či konektivity). Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy Poskytovatel se zavazuje zajistit takovou funkčnost Aplikace, která umožní Uživateli bez omezení provádět export dat projektů a úkolů projektů z Aplikace, a to ve formátu JSON.
8.8. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel nenese odpovědnost za jakoukoliv újmu (včetně ušlého zisku), která by vznikla v důsledku užívání Aplikace nebo z důvodu omezení či přerušení její dostupnosti, popř. z důvodu, že provoz Aplikace bude ukončen. Pro tento případ se Uživatel vzdává práva na náhradu újmy.
8.9. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody, ušlý zisk a ztráty Uživatele způsobené vyšší mocí, nesprávným použitím programového vybavení, nebo nesprávným zadáním dat Uživatelem. Poskytovatel nenese žádnou záruku a neručí za chyby a závady produktů třetích stran integrovaných do Aplikace.
8.10. Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah Aplikace. Za obsah Aplikace odpovídá výlučně Uživatel.
8.11. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv vady Aplikace vzniklé z činností třetích stran, technologií třetích stran nebo vzniklé v důsledku chybné implementace Aplikace neprovedené Poskytovatelem.
8.12. Není-li smluveno jinak, řídí se práva z vadného plnění Poskytovatele zákonnými ustanoveními, zejména ustanovením § 1914 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se smluvily, že Poskytovatel odpovídá Uživateli pouze za zaviněné porušení jeho povinností. Uživatel může uplatnit svá práva vyplývající z odpovědnosti Poskytovatele za vady software u Poskytovatele elektronickou poštou prostřednictvím e-mailové komunikace.
8.13. V případě vzniku újmy na straně Uživatele v souvislosti s odpovědností Poskytovatele za vady plnění (vady Aplikace), nejedná-li se o újmu způsobenou Poskytovatelem úmyslně či z hrubé nedbalosti, se smluvní strany dohodly s ohledem na podmínky poskytování licence omezení náhrady této případné újmy, včetně ušlého zisku, vzniklé Uživateli tak, že celková náhrada újmy je omezena výší měsíčního tarifu uhrazeném Uživateli za předcházející měsíc před vznikem újmy. Smluvní strany konstatují s ohledem na všechny okolnosti související s uzavřením licenční smlouvy, že úhrnná předvídatelná újma, jež by mohla Uživateli v důsledku vad Aplikace vzniknout, může činit maximálně částku ve výší měsíčního tarifu uhrazeném Uživateli za předcházející měsíc před vznikem újmy.
8.14. Poskytovatel se zavazuje uhradit Uživateli pro případ, že bude Aplikace nedostupná více než 24 hodin a méně než 48 hodin v daném měsíci 40 % z částky zaplaceného tarifu připadající na jeden měsíc.
8.15. Poskytovatel se zavazuje uhradit Uživateli pro případ, že bude Aplikace nedostupná více než 48 hodin a méně než 360 hodin v daném měsíci 55 % z částky zaplaceného tarifu připadající na jeden měsíc.
8.16. Poskytovatel se zavazuje uhradit Uživateli pro případ, že bude Aplikace nedostupná více než 360 hodin v daném měsíc i 100 % z částky zaplaceného tarifu připadající na jeden měsíc.
8.17. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.18. Mimosoudní vyřizování stížností Uživatelů v postavení spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní adrese uvedené na webových stránkách Poskytovatele. Informaci o vyřízení stížnosti Uživatele zašle Poskytovatel na elektronickou adresu uvedenou na webových stránkách Poskytovatele.
8.19. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z licenční smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem z licenční smlouvy. 8.21. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz/, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.20. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9. OCHRANA INFORMACÍ, OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, GDPR, ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

9.1. V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ nebo „Nařízení“) uzavírají tímto smluvní strany rovněž i Zpracovatelskou smlouvu. V souvislosti s touto Zpracovatelskou smlouvou je Poskytovatel v postavení Zpracovatele a Uživatel pak v postavení Správce, kdy obě smluvní strany jsou pak pro účely ustanovení tohoto čl. 9 takto i označovány. Pro vyloučení pochybností je Zpracovatelská smlouva určena podmínkami tohoto článku, kdy tato Zpracovatelská smlouva je součástí licenční smlouvy a obchodních podmínek, které jsou pro účely tohoto článku označovány jako tato Smlouva.
9.2. Poskytovatel v postavení Zpracovatele se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Zpracovatel nesmí bez písemného souhlasu Uživatele v postavení Správce důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Správce. Zpracovatel se zavazuje zajistit povinnosti dle tohoto článku také ze strany svých zaměstnanců, zmocněnců, statutárních orgánů, členů statutárních orgánů, členů dozorčí rady, společníků nebo dalších osob, které budou mít k Aplikaci přístup.
9.3. Zpracovatel nebude přistupovat k informacím vloženým Správcem do Aplikace, není-li to nezbytné k zajištění chodu Aplikace či provozních služeb. Zpracovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně informací podle předchozí věty. Za důvěrné informace podle tohoto článku se nepovažují ty informace, které se staly veřejně známými, aniž by to zavinila přijímající strana. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti licenční smlouvy (z jakéhokoliv důvodu) a tyto trvají bez časového omezení po ukončení účinnosti smluvních vztahu vzniklých na základě těchto obchodních podmínek.
9.4. Správce souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
9.5. Správce souhlasí se zpracováním osobních údajů, a to pro účely vedení uživatelského účtu, pro účely realizace práv a povinností z licenční smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Správci.
9.6. Správce bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu do uživatelského účtu zanést jakoukoli změnu v osobních údajích.
9.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu po dobu potřebnou pro plnění smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě.
9.8. Správce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Správce prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Zpracovateli odvolat písemným oznámením Zpracovateli.
9.9. V případě, že by se Správce domníval, že Zpracovatel, který provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Správce nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Správce podle předchozí věty shledána oprávněnou, Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Zpracovatel žádosti, má Správce právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Správce obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
9.10. Požádá-li Správce o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Zpracovatel povinen tuto informaci předat, a to ve lhůtě 30 dní. Zpracovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
9.11. Správce souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Zpracovatele na elektronickou adresu Správce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Zpracovatele na elektronickou adresu Správce.
9.12. Předmětem této Zpracovatelské smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovávat osobní údaje Správce (uživatelů Aplikace) specifikované výše v čl. 9.4 této Smlouvy, k nimž Zpracovatel získá přístup v souvislosti s plněním svých povinností dle licenční smlouvy a obchodních podmínek k Aplikaci.
9.13. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu Nařízení GDPR a dále, že osobní údaje specifikované výše v čl. 9.4. této Zpracovatelské smlouvy získává, zpracovává a spravuje v souladu s Nařízením GDPR, tyto jsou přesné a odpovídající stanovenému účelu zpracování a jsou v rozsahu nezbytném pro naplnění stanového účelu, o čemž předtím informoval subjekt/subjekty osobních údajů.
9.14. Správce tímto dále prohlašuje, že je v souladu s Nařízením GDPR oprávněn pověřit Zpracovatele ke zpracování osobních údajů v této Smlouvě uvedených, a to v rozsahu a za účelem, které jsou v této Zpracovatelské smlouvě rovněž uvedeny.
9.15. Doba zpracování osobních údajů zpracovatelem bude probíhat po dobu potřebnou pro plnění smlouvy a může být ukončena jedním z následujících způsobů, podle toho, který nastane dříve: a) odvolání, b) pokyn ze strany Správce či přímo subjektu údajů, c) ukončením této Smlouvy.
9.16. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje shromažďováním, a to v elektronické podobě, za účelem plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy. Pro jiné účely je Zpracovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze, pokud mu to ukládá právní předpis.
9.17. Správce a Zpracovatel se zavazují vzájemně si ohlašovat všechny jim známé skutečnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit řádné a včasné plnění závazků vyplývajících z této Zpracovatelské smlouvy, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takové skutečnosti dozví.
9.18. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně nezbytnou součinnost při zajišťování svých povinností dle čl. 32 až čl. 36 Nařízení GDPR, a to s ohledem a v míře potřebné pro zabezpečení osobních údajů zpracovávaných v souladu s touto Zpracovatelskou smlouvou.
9.19. Zpracovatel se tímto zavazuje poskytnout Správci nezbytnou součinnost potřebnou k zajištění splnění povinností kladených na smluvní strany v souvislosti s výkonem práv subjektů údajů dle čl. 16 až 21 Nařízení GDPR.
9.20. Zpracovatel je povinen s přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování zavést vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně učinil opatření dle čl. 32 odst. 1, zejména pak písm. b) a c) tohoto odstavce Nařízení GDPR.
9.21. V případě, že Zpracovatel pro splnění povinností podle této Zpracovatelské smlouvy nebo Nařízení GDPR potřebuje jakékoliv písemné podklady či doklady, je Správce povinen poskytnout součinnost a tyto předat Zpracovateli bez zbytečného odkladu od chvíle, kdy byl Zpracovatelem požádán.
9.22. Zpracovatel je povinen v případě porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s čl. 33 odst. 2 Nařízení GDPR v době bez zbytečného odkladu od zjištění tohoto porušení, učinit ohlášení Správci. Ohlášení pak bude provedeno prostřednictvím elektronické komunikace směřované na e-mailovou adresu Správce. Za správnost a aktuálnost e-mailové adresy uvedené v tomto článku pak odpovídá výhradně Správce.
9.23. Smluvní strany ujednávají, že informační povinnost vyplývající z čl. 13 a čl. 14 Nařízení GDPR bude ve vztahu k subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, plněna Správcem.
9.24. Zpracovatel smí zapojit dalšího zpracovatele, aby jménem Správce provedl určité činnosti zpracování, avšak může tak učinit až po předchozím souhlasu Správce, že s touto skutečností souhlasí. Tomuto dalšímu zpracovateli jsou uloženy stejné povinnosti na ochranu údajů, jaké jsou uvedeny v této Zpracovatelské smlouvě mezi Správcem a Zpracovatelem. V případě, že uvedený další zpracovatel své povinnosti v oblasti ochrany údajů neplní řádně, pak platí, že odpovídá Správci za plnění povinností dotčeného dalšího zpracovatele i nadále Zpracovatel dle této Smlouvy.
9.25. Zpracovatel je povinen při plnění svých povinností vyplývajících z této Smlouvy postupovat v souladu s Nařízením GDPR a dalšími předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Zpracovatel je dále povinen vždy jednat s odbornou péčí a postupovat v souladu s oprávněnými zájmy a pokyny Správce, které jsou v souladu s uvedenou právní úpravou.
9.26. Zpracovatel odpovídá za své zaměstnance a ostatní spolupracující osoby, kteří v rámci plnění stanovených oprávnění a povinností přicházejí do styku s osobními údaji u Zpracovatele a jsou povinni v souladu s Nařízením GDPR zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Zpracovatel je povinen dohlížet na plnění uvedených povinností ze strany jeho zaměstnanců.
9.27. Jakmile pomine účel zpracování osobních údajů ve smyslu této Zpracovatelské smlouvy a této Smlouvy, nebudou osobní údaje dále zpracovávány. V tomto případě se Zpracovatel zavazuje tyto osobní údaje likvidovat v souladu s pokyny Správce, jakož i v souladu s Nařízením GDPR a relevantní právní úpravou.
9.28. Zpracovatel se zavazuje nevytvářet žádné kopie či duplikáty svěřených osobních údajů bez vědomí a souhlasu Správce. Tím není dotčeno právo Zpracovatele na pořizování záložních kopií, které jsou nezbytné pro zajištění řádného zpracování osobních údajů, zajištění funkčnosti systému, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, ani na uchovávání dat, která jsou nezbytná pro splnění zákonných zásad uchovávání.
9.29. Tato Zpracovatelská smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vstupuje v účinnost tato Smlouva, jejíž je součástí a je uzavřena na dobu neurčitou.
9.30. Tato Zpracovatelská smlouva zaniká dnem zániku této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku Zpracovatelské smlouvy je Zpracovatel povinen v rámci zákonné lhůty provést likvidaci osobních údajů, které mu byly poskytnuty na základě této Smlouvy. Smluvní vztahy neupravené touto Zpracovatelskou smlouvou se řídí právním řádem České republiky, jakož i Nařízením GDPR, účinným ode dne 25. 5. 2018.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní strany sjednávají, že rozhodným právem je právní řád České republiky a místně příslušný soud Poskytovatele.
10.2. Veškeré úkony dle této smlouvy činí obě smluvní strany elektronickou e-mailovou komunikací na e-mailové adresy, které si smluvní strany poskytly v souvislosti s plněním této smlouvy. Dohodnutou emailovou adresou ze strany Uživatele je emailová adresa Uživatele registrovaná v Aplikaci, Dohodnutou emailovou adresou ze strany Poskytovatele je emailová adresa uvedená na webových stránkách Aplikace.
10.3. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti s ní budou řešeny nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout do jednoho měsíce ode dne, kdy některá ze smluvních stran druhé smluvní straně oznámí své přesvědčení o existenci sporu nebo svůj návrh na jeho řešení, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.
10.4. Právní jednání, oznámení či jiná sdělení, včetně případných výzev, předpokládaná podle těchto Obchodních podmínek, mohou být mezi smluvními stranami učiněna písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, přičemž k e-mailové komunikaci bude využita emailová adresa Poskytovatele zveřejněná na internetových stránkách a e-mailová adresa Uživatele, kterou uvedl při zřizování uživatelského účtu, popř. kterou následně sdělil Poskytovateli.
10.5. Ustanovení odchylná od licenčních podmínek/obchodních podmínek je možné sjednat ve zvláštní licenční smlouvě sjednané písemně. Odchylná ujednání ve zvláštní licenční smlouvě mají přednost před ustanoveními licenčních podmínek/obchodních podmínek.
10.6. Ustanovení Obchodních podmínek tvoří nedílnou součást licenční smlouvy. Znění licenčních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění licenčních podmínek.
10.7. Případným zánikem Uživatele přechází práva a povinnosti z licenční smlouvy na jeho právního nástupce.
10.8. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se nepovažuje za slabší stranu, ať již v rámci závazků založených Smlouvou, nebo v rámci postupu, který vedl k jejímu uzavření, ani pokud jde o obsah Smlouvy, a dále prohlašují, že z hospodářského hlediska přínos Smlouvy odpovídá pro každou ze smluvních stran tomu, k čemu se daná smluvní strana touto Smlouvou zavázala.
10.9. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Smlouvy a Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení Smlouvy či Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy, resp. Obchodních podmínek.
10.10. Uživatel prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky řádně přečetl, jejich obsahu porozuměl a význam veškerých ustanovení a doložek mu byl dostatečně vysvětlen, a že je v plném rozsahu a bez výhrad přijímá, což stvrzuje odesláním vyplněného formuláře dle odst. 2.1 těchto Obchodních podmínek. Uživatel dále prohlašuje, že tyto obchodní podmínky neobsahují žádnou doložku či ustanovení, které by byly pro Uživatele nesrozumitelné nebo zvlášť nevýhodné nebo které by nemohl rozumně očekávat ve smyslu ustanovení § 1753 a § 1800 občanského zákoníku.
10.11. V případě odchylek mezi jazykovými zněními má přednost české znění Obchodních podmínek.
10.12. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 20. 9. 2022.

KARAT Software a.s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika

Jste připraveni být efektivní?

Nechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme. Nebo nás kontaktujte přímo vy.

Vaše údaje budeme zpracovávat za účelem jednorázového kontaktu s informacemi o našich službách. Více informací o zpracování osobních údajů najdete v dokumentu Zásady zpracování osobních údajů.

Víc času na práci, která vás baví
KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena

mobilní aplikace již

KARAT Software a. s.
Dvořákova 2881/77
750 02 Přerov
Česká republika
 
IČ: 25352687
DIČ: CZ25352687
Zápis v OR: oddíl B, vložka 1413
Vedeno u: Krajský soud v Ostravě
 

Copyright 2023 KARAT Software
Všechna práva vyhrazena